Menu

Dane kontaktowe

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Nowe zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Nowe.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-10.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Matusiak, kryzys@gminanowe.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 333 72 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe

 • W budynku znajdują się 2 wejścia. Przy głównym wejściu schody – brak podjazdu, przy drugim wyznaczony podjazd.
 • Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Świetlica – Sołectwo Mątawy, Mątawy, 86-170 Nowe

 • W budynku znajduje się 1 wejście. Parter – brak utrudnień przy wejściu.
 • Brak windy. Brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Świetlica – Sołectwo Grajewo, Grajewo 12, 86-170 Nowe

 • W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków.
 • Brak windy. Brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Świetlica – Sołectwo Mały Komorsk, Mały Komorsk, 86-170 Nowe

 • W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków.
 • Brak windy. Brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • W budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Świetlica – Sołectwo Milewko, Milewko 24, 86-170 Nowe

 • W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków.
 • Brak windy. Brak schodów i korytarzy.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Świetlica – Sołectwo Morgi, Górne Morgi 14, 86-170 Nowe

 • W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków.
 • Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości. Schody nie posiadają spocznika.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Świetlica – Sołectwo Tryl, Tryl, 86-170 Nowe

 • W budynku znajduje się 1 wejście. Parter – brak utrudnień.
 • Brak windy. Brak schodów i korytarzy.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Świetlica – Sołectwo Zdrojewo, Zdrojewo 28, 86-170 Nowe

 • W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków.
 • Brak windy. Brak schodów. Korytarze spełniają normy szerokości.
 • Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

 • NIP: 5591898336
 • REGON: 092351038
 • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe