Menu

Menu

Dane kontaktowe

Uzupełniający nabór wniosków najmu lokali Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski"

Uzupełniający nabór wniosków najmu lokali Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski"

Burmistrz Nowego  ogłasza  uzupełniający  naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku zlokalizowanym w Nowem, który zostanie wybudowany w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową "KZN - Bydgoski" sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. W Nowem  planuje się budowę 30  mieszkań. Program skierowany jest dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, które dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie. Obecny nabór ma charakter uzupełniający.

Wnioski są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta,  na stronie internetowej gminy Nowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach SIM – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy w Nowem  w terminie od 22 stycznia do   29 stycznia  2024 roku  w godzinach pracy urzędu.  W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową liczy się data wpływu do Urzędu Gminy.  Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie przez Komisję.

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie, na której winno znajdować się imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dopisek „Wniosek o zawarcie umowy najmu - SIM”. 

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z przyjętą Uchwałą  nr LIII/333/22 Rady Miejskiej  w Nowem  z dnia 20 grudnia 2022  r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym wybudowanym w Nowem,  w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z  2022,  poz. 7268),

Ostateczny koszt inwestycji znany będzie po wyłonieniu Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Wnioskodawca będzie zobowiązany wpłacić:

1. kaucję w wysokości do 10 - krotności miesięcznego czynszu - w dniu zawarcia umowy najmu tj. przed przekazaniem mieszkania do użytku (wysokość maksymalna);
2. kwotę partycypacji w kosztach budowy mieszkania w wysokości do 30% wartości lokalu mieszkalnego, która jest płatna przed rozpoczęciem inwestycji (jest to kwota maksymalna).

Czas realizacji inwestycji przewidziany jest na okres 24 miesięcy tj. do  końca  2025.

Osobami udzielającymi dodatkowych informacji w temacie mieszkań są:
Natalia Dyduch – wyjaśnienie kwestii związanych z obliczeniem  dochodu  -  telefon  52 33 37 252
Zbigniew Lorkowski – pozostałe sprawy – telefon 52 33 37 214

Wszystkich zainteresowanych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonymi drukami, uchwałą, zarządzeniem i informacjami przekazanymi przez SIM.

drukuj całą stronę

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe