Menu

Utworzenie żłobka samorządowego „Puchatek” w Nowem

Dofinansowanie żłobka z programu Maluch+ 2022-2029  Gmina Nowe

Utworzenie  Żłobka  Samorządowego „Puchatek” w Nowem.  Etap I.

Inwestycja jest współfinansowana  z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029.

Projekt obejmował  niezbędne prace budowlane i instalacyjne na parterze  istniejącego, zabytkowego budynku dawnego przedszkola. Na potrzeby I grupy – 15 osobowej wykonano prace remontowe na parterze budynku oraz wykonano adaptację  otoczenia i zakupione zostało  wyposażenie. Potrzeba realizacji projektu wynika z zapotrzebowania na usługi opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Nowe.

Grupa docelowa dla I etapu: 15 dzieci do lat 3, w tym 1 dziecko  niepełnosprawne  lub wymagające  szczególnej opieki.

Opis działań na potrzeby I grupy:

1) Opracowano  dokumentację  projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, wszystkimi aktami prawnymi, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP, PPOŻ, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. Wykonano marzec – sierpień 2021r.

2)Wykonano roboty budowlane w celu dostosowania  parteru  budynku przy ulicy Aleja 3 Maja 1 w Nowem  do obowiązujących przepisów prawnych na utworzenie pierwszej  grupy żłobkowej. Wykonano prace budowlane w otoczeniu budynku, tj. chodniki, ogrodzenia, plac zabaw. W ramach prac budowlanych zakupiono też podstawowe wyposażenie. Wykonano wrzesień 2022 – sierpień 2023r.

3)W czasie trwania inwestycji odbywał się nadzór inwestorski a na końcu odbiór obiektu. Realizowano od grudnia 2022 do sierpnia 2023 r.

4) Zakupiono  rolety cieniujące,   wyposażenie,  w tym edukacyjne  na potrzeby funkcjonowania żłobka – od sierpnia  do grudnia 2023r.

Wartość inwestycji:    1 861 615,71 złotych.

Umowy dotacyjne:

1.       Umowa nr 29/2023/NI z dnia 30.11.2023 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowe w ramach projektu współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029; wartość dofinansowania: Krajowy Plan Odbudowy: 377 013,78, dopłata z budżetu państwa do VAT: 50 681,57

2.       Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/6509/PolskiLad, wartość promesy 1 398 204,35 złotych

3.       Wkład własny gminy Nowe: 35 716,01

Zdjęcia:

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe