Menu

Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych w 2024 roku

Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych w 2024 roku

W związku z  ogłoszeniem przez  Gminę Nowe otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2024 r. Burmistrz  Nowego  zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 


Prosimy o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisjach do dnia  17 stycznia 2024 r. do biura obsługi klienta Urzędu Gminy w Nowem  na załączonym formularzu (formularz można także pobrać ze strony internetowej). Formularze można przesłać pocztą elektroniczną, tradycyjną lub faksem (dane adresowe podane są w formularzu, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Nowem).


Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny, nie ma też możliwości zwrotu kosztów podróży. Zadaniem członków komisji jest ocena ofert konkursowych za pomocą kryteriów zawartych w ogłoszeniach konkursowych i uczestnictwo w posiedzeniu lub posiedzeniach komisji. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Nowe w godzinach pracy urzędu. Od członków komisji oczekujemy doświadczenia w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe, wiedzy w zakresie prawa dotyczącego trzeciego sektora oraz  umiejętności oceny projektów przedstawionych przez oferentów.


Wyboru kandydatów do komisji dokona Burmistrz Nowego. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni mailowo. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Nowem telefon: 52 33 37 210, 52 33 37 214, email: nowe@gminanowe.pl.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

  • NIP: 5591898336
  • REGON: 092351038
  • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe