Menu

Utworzenie żłobka samorządowego „Puchatek” w Nowem

Dofinansowanie żłobka z programu Maluch+ 2022-2029 Gmina Nowe

Utworzenie Żłobka Samorządowego „Puchatek” w Nowem. Etap I.

Inwestycja jest współfinansowana z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029.

Projekt obejmował niezbędne prace budowlane i instalacyjne na parterze istniejącego, zabytkowego budynku dawnego przedszkola. Na potrzeby I grupy – 15 osobowej wykonano prace remontowe na parterze budynku oraz wykonano adaptację otoczenia i zakupione zostało wyposażenie. Potrzeba realizacji projektu wynika z zapotrzebowania na usługi opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Nowe.

Grupa docelowa dla I etapu: 15 dzieci do lat 3, w tym 1 dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.

Opis działań na potrzeby I grupy:

 1. Opracowano dokumentację projektową zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, wszystkimi aktami prawnymi, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP, PPOŻ, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. Wykonano marzec – sierpień 2021r.
 2. Wykonano roboty budowlane w celu dostosowania parteru budynku przy ulicy Aleja 3 Maja 1 w Nowem do obowiązujących przepisów prawnych na utworzenie pierwszej grupy żłobkowej. Wykonano prace budowlane w otoczeniu budynku, tj. chodniki, ogrodzenia, plac zabaw. W ramach prac budowlanych zakupiono też podstawowe wyposażenie. Wykonano wrzesień 2022 – sierpień 2023r.
 3. W czasie trwania inwestycji odbywał się nadzór inwestorski a na końcu odbiór obiektu. Realizowano od grudnia 2022 do sierpnia 2023 r.
 4. Zakupiono rolety cieniujące, wyposażenie, w tym edukacyjne na potrzeby funkcjonowania żłobka – od sierpnia do grudnia 2023r.

Wartość inwestycji: 1 861 615,71 złotych.

Umowy dotacyjne:

 1. Umowa nr 29/2023/NI z dnia 30.11.2023 pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Nowe w ramach projektu współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ 2022-2029; wartość dofinansowania: Krajowy Plan Odbudowy: 377 013,78, dopłata z budżetu państwa do VAT: 50 681,57
 2. Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/6509/PolskiLad, wartość promesy 1 398 204,35 złotych
 3. Wkład własny gminy Nowe: 35 716,01 zł

Zdjęcia:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Nowe, Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
województwo kujawsko-pomorskie, powiat świecki

Dane identyfikacyjne

 • NIP: 5591898336
 • REGON: 092351038
 • TERYT (TERC): 0414063
[obiekt mapy] Lokalizacja na mapie: Urząd Gminy Nowe